I l    n e    r e s t e    p l u s    q u’ à    c o l o r i e r    l e s    d e s s i n s

q u e    t u    s o u h a i t e s    c id e s s o u s !

 

C l i q u e    s u r   < C I  >  p o u r    t é l é c h a r g e r    

l e    f i c h i e r    à    c o l o r i e r

 

 

  • L a    c i g a l e    e t    l a    f o u r m i                C I >
  • L e    c h ê n e    e t    l e    r o s e a u               < I C I >
  • L e    l o u p    e t    l’ a g n e a u                       < I C I >
  • L e    r a t    d e s    v i l l e s    e t    l e    r a t    d e s    c h a m p s            < I C I >
  • A l a d i n    d e m a n d e     p a r d o n    à    s a     m a m a n     < I C I >
  • L a    s a l a d e    e t    l’ e s c a r g o t           < I C I >